Handelsbetingelser hos Two Wheel Company A/S

Two Wheel Company A/S
CVR-nr. 39880032
Søndre Ringvej 49C
2605 Brøndby, Danmark
+45 31 33 20 00
info@twowheelcompany.com
(“TWC“)

Handlende med TWC betegnes som “Køberen

1.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om TWCs salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser til en kunde. TWCs ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.

1.2. Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre TWC udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

1.3. Køberen anses for erhvervsdrivende, såfremt der i forbindelse med ordren er oplyst et CVR-nr. eller et virksomhedsnavn i forbindelse med faktureringsadressen.

2.1. Aftale mellem Køberen og TWC anses først for indgået, når TWC har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura herpå.

2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være TWC i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato. TWCs tilbud i ordrebekræftelsen eller fakturaen er kun gældende i 14 dage fra den anførte dato, da TWC ellers risikerer ikke at kunne levere i overensstemmelse hermed. Derfor er Køberens accept efter udløb af fristen ikke bindende for TWC, men anses for et tilbud til TWC, som TWC kan vælge at acceptere.

2.3. Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberen og TWC for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers angivne vilkår.

3.1. Varer og ydelser, som TWC sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

4.1. Disse handelsbetingelser vedrører alene Køberens og TWCs aftale. Køberen har mulighed for at indgå særskilt aftale om forsikring, service, finansiering og/eller leasing. TWC har en række samarbejdspartnere, herunder – men ikke begrænset til:

 • Forsikring hos Tryg Forsikring A/S 
 • Service og reparation hos Get Bike Service Danmark
 • Finansiering hos Ekspress Bank A/S (kun for forbrugere)
 • Leasing hos DLL (kun for erhvervsdrivende)

Køberens eventuelle valg af samarbejdspartner(e) fremgår af ordrebekræftelsen og/eller faktura.

4.2Ved Køberens indgåelse af aftale med samarbejdspartnere reguleres aftaleforholdet mellem Køberen og samarbejdspartneren af samarbejdspartnerens vilkår og betingelser. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse handelsbetingelser og samarbejdspartnerens vilkår og betingelser, gælder samarbejdspartnerens vilkår og betingelser forud for disse handelsbetingelser.

5.1. TWCs priser er for forbrugere inklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter og for erhvervsdrivende eksklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter.

5.2. TWC tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle fejl i angivne priser.

5.3. TWC tager forbehold for prisjusteringer for Leverancen, som opstår fra TWC’s bestilling hos TWC’s underleverandør, til Leverancen er klar til levering til Køberen, der er erhvervsdrivende. TWC kan ved sådanne prisjusteringer kræve merbetaling af Køberen inden levering af Leverancen mod betaling af prisdifferencen ved udstedelse af faktura i henhold til nedenstående pkt. 6.

5.4. TWCs priser er ekskl. finansierings- og leveringsomkostninger, klargøring, forsikring, samt service medmindre andet er skriftligt oplyst.

6.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og TWC, er købesummen for enhver Leverance til betaling ved Køberens modtagelse af fakturaen for ordren.

6.2. Betaling kan ske med følgende:

 • MobilePay (vilkår og betingelser gælder)
 • Mastercard (beløbsgrænse på 2.000 kr.) via. tilsendt betalingslink
 • Bankoverførsel (oplysninger fremgår af ordrebekræftelse / faktura)
 • Finansiering via. Tredjepart, Ekspress Bank A/S (Ekspress Bank A/S’ vilkår og betingelser gælder)
 • Leasing via. Tredjepart DLL (DLL’s vilkår og betingelser gælder)

6.3. TWC kan kræve en andel af købesummen i pkt. 6.1 betalt i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det forudbetalte beløb fradrages den samlede købesum for Leverancen.

6.4. TWC kan på vegne af sine samarbejdspartnere, som omtalt i pkt. 4.1, tage imod betaling / forudbetaling, medmindre andet fremgår af pågældende samarbejdspartners vilkår og betingelser.

6.5Ved betaling senere end forrentes den til enhver tid værende saldo med 2 % pr. Påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.6Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder TWC sig retten til at tilbageholde Leverancen, indtil betaling har fundet sted. Manglende betaling vil føre til forsinket levering.

6.7Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

7.1. Levering sker indenfor det estimerede tidsrum, der fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. TWC har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Parterne har aftalt andet.

7.2. TWC vil orientere Køberen om et mere præcist leveringstidspunkt, når dette kendes, hvilket oftest er ved underleverandørernes levering til TWC. Hvis TWC forventer en forsinkelse i leveringen, informerer TWC Køberen om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

7.3Levering anses for sket, når Leverancen er overgivet til Køberen eller dennes repræsentant, herunder ved afhentning på TWCs adresse, medmindre Køberen indgår aftale om levering med en fragtfører, som ikke er udbudt af TWC, da levering i så tilfælde vil anses for sket ved overgivelse af Leverancen til denne fragtfører.

7.4Køberen skal dække Leverancens leveringsomkostninger til det af TWC valgte transportfirma. Leveringsomkostningerne vil blive faktureret særskilt og i forbindelse med leveringen, medmindre andet er aftalt. TWC bruger transportfirmaer, hvor der er transportdækning for eventuelle skader. TWC har herudover tegnet særskilt transportforsikring.

8.1. Købere, som er erhvervsdrivende, har ingen fortrydelsesret.

8.2. Købere, som er forbrugere (modsat som erhvervsdrivende), har – såfremt aftalen er indgået som fjernsalg – 14 dages fortrydelsesret ved køb hos TWC, jf. forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten omfatter ikke Leverancer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

 • Varekøb: Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor disse købere har modtaget Leverancen.
 • Ydelseskøb: Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor disse købere har indgået aftale.

8.3Fristen indebærer, at forbrugere senest 14 dage efter modtagelse af Leverancen skal give TWC besked om, at forbrugeren fortryder sit køb. Dette gøres ved at udfylde og sende en formular, som fremgårpå https://twowheelcompay.com/kundeservice eller e-mail til info@twowheelcompany.com. Fortrydelse af køb kan ikke ske ved at nægte at modtage Leverancen. Fragtomkostninger tilbagebetales ikke ved fortrydelse.

8.4Når forbrugeren har givet TWC besked om fortrydelse af købet, har forbrugeren 14 dage til at returnere Leverancen til TWC. Forbrugeren skal selv betale for returnering af Leverancen, og forbrugeren hæfter for Leverancen under transport, herunder forsvarlig emballagering. Returneringen skal ske til TWCs adresse inden for åbningstid, og anses ikke for modtaget uden, at den er overgivet til en medarbejder hos TWC.

8.5. Når forbrugeren returnerer en Leverance, skal den fremstå i salgsbar stand og som ny. Det betyder, at forbrugeren må afprøve varen på den måde, der er nødvendig for at fastslå dens art, egenskaber eller den måde, hvorpå den fungerer. Forbrugeren må prøve Leverancen på samme måde, som hvis du besigtigede den i TWCs fysiske butik, men Leverancen må ikke ibrugtages. Derfor opfordres forbrugere også til at komme forbi den fysiske butik for afprøvning og ligeledes afhentning af Leverancen i den fysiske butik. For såfremt forbrugeren har afprøvet Leverancen på anden måde, end beskrevet, og dette har medført at Leverancens værdi er formindsket, så er forbrugeren ansvarlig herfor, og får kun en del af købsbeløbet tilbagebetalt.    

8.6. Forbrugeren får sin betaling for Leverancen tilbage med fradrag af eventuel værdiforringelse, senest 14 dage fra den dag, hvor TWC har modtaget besked om, at denne vil fortryde købet, forudsat Leverancen er returneret i overensstemmelse med pkt. 8.3. Tilbagebetaling sker til samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt.

9.1. Købelovens mangelsregler finder anvende for enhver Leverance, der er omfattet af disse handelsbetingelser. Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og dansk rets regler i øvrigt. Dertil gælder at erhvervsdrivende har 3 måneders reklamationsret.

9.2.  Køberen skal oprette en reklamationssag via. https://twowheelcompany.dk/kundeservice inden, at Køberen sender Leverancen til TWC. Hvis reklamationen er berettiget, kan Køberen enten få Leverancen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i pris, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af Leverancen.

9.3Køberen skal betale et undersøgelsesgebyr, hvis Leverancen testes til at være fejlfri hos TWC eller TWCs samarbejdspartner, eller det konstateres, at Køberen ikke har ret til reklamation. Skyldes årsagen til fejl eller defekt, at Leverancen har lidt fysisk overlast eller på anden måde er blevet behandlet i uoverensstemmelse med TWCs og/eller producenten af Leverancens forskrifter, kan TWC ligeledes opkræve et undersøgelsesgebyr.

9.4. Køberen afholder selv eventuelle fragtomkostninger forbundet med at fragte Leverancen til TWCs adresse. I så fald at der er indgået aftale om en serviceaftale, med henblik på reparationer på Købers adresse/brugssted, vil der blive opkrævet særskilt for kørsel. Er Køberen forbruger, så gælder dog, at TWC afholder eventuelle og rimelige fragtomkostninger.

9.5. Reklamation skal være modtaget af TWC skriftligt straks efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen. Køberen skal undersøge Leverancen ved levering, og straks meddele TWC, såfremt Køberen opdager en fejl eller mangel, som Køberen ønsker at påberåbe sig, dette uanset om der er tale om synlige fragtskader eller skjulte skader, som måtte vise sig ved undersøgelse.

9.6Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

9.7Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af TWC inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give TWC en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 21 dage.

9.8. Forbrugerkunder kan klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen.

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land, skal indgive klagen på EU-Kommissionens online klageplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

TWCs e-mail-adresse er: info@twowheelcompany.com

10.1. TWC er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste samt erstatning forbundet med dækningskøb som omtalt i købelovens § 25.

10.2. TWC er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vedkommendes ydelse, kan dækkes af Erhvervsforsikring. Forsikringssummen udgør i alt DKK 10.000.000 pr. skade.

11.1. Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelser, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

11.2. Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

11.3. I tilfælde af force majeure er TWC berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. TWC kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

12.1. I det omfang TWC modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne“), herunder Køberens navn, e-mail, telefonnr., mv., vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven, herunder i relation til Køberens rettigheder som registreret (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og klage).

12.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. TWC må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

12.3. TWC opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. TWC hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre

12.4TWC anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. TWC har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.

12.5Køberen kan til enhver tid henvende sig til TWC for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af Personoplysningerne.

12.6Køberen kan til enhver tid læse mere om TWCs behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i TWCs privatlivspolitik: https://twowheelcompany.com/juridisk/

13.1. TWC forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

13.2. Såfremt handelsforholdet mellem TWC og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underette TWC, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

14.1. Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

14.2. Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes parterne imellem, skal enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, afgøres ved en dansk domstol.

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Vi indsamler og bruger dine oplysninger i forsøget på at give dig den bedst mulige oplevelse og for at etablere og opretholde kontakt til dig. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og fortroligheden af dine personlige oplysninger.

 • Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke informationer vi har om dig ved at henvende dig til os.
 • Du kan til enhver tid få unøjagtige persondata rettet eller slettet
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
 • Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev

Vi indsamler dit navn, email og telefonnummer, hvis du selv indtaster oplysningerne og aktivt tilmelder dig vores nyhedsbrev eller benytter vores kontaktformular.

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig og din brug af websitet via cookies. Se afsnit 2.

Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn, alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter der er tale om i afsnit 2. Oplysningerne anvendes til målretning af indhold.

Vi benytter herudover en række betroede tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder hosting og backup. De handler udelukkende på vores vegne og må ikke anvende disse data til egne formål og er underlagt fortrolighed om disse.

Vi har truffet tekniske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Vi er ligeledes en del af Online Tryghed og er derfor tilmeldt som en sikker side. Se listen over Online-tryghed.dk's sikre sider Online Tryghed

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Log in with your credentials

Forgot your details?